За Нас

За нас

 

Добре дошли в сайта за обучение на фирма Нона ЦКП ЕООД                             

 

Фирма „НОНА – ЦКП”  ЕООД е  създаден  във връзка с  осъществяване целите на сдружение с нестопанска цел „Отечествен съюз”, който обединява физически и юридически лица на доброволен принцип за изпълнение  на дейности  в обществена полза. Фирмата  е регистриран в търговския регистър на Агенцията по вписванията през  1989 г като еднолично дружество с ограничена отговорност и предмет на дейност  организиране и провеждане на   курсове за начална, допълнителна професионална квалификация и преквалификация, извършване на посредническа дейност по  наемане на работа в Р. България и в чужбина.  През 2003 година е лицензиран на основание лиценз №  200312096 от Националната агенция за професионално образование и обучение.  Регистрирана като Администратор на лични данни. През 2009 г е  е регистриран под № 359 в списъка на доставчиците на обучение по ключови компетентности на Агенцията по заетостта.През последните  години учатва активно в реализирането на следните проекти: Леонардо да Винчи, ОП „РЧР” Схеми: Развитие, Адаптивност, Аз мога, Аз мога повече, Първа работа и др.  Нона ЦКП е институция по чл. 18 т. 6 от Закона за професионално образование и обучение, която  осъществява  професионално обучение на лица над 16 годишна възраст  в съответствие със Закона за професионално образование и обучение, Държавните образователни изисквания  за придобиване на квалификации по професии, Закона за народната просвета,  Правилника за дейността на центъра  и други нормативни актове, отнасящи се до квалификацията, преквалификацията на лица над 16 годишна възраст. Извършва квалификационно обучение по заявки на физически и юридически лица, обучение с ваучери, оперативни програми и проекти. Обучението  се извършва по утвърдена от НАПОО учебна програма и чебен план. Фирма Нона предлага курсове за :  камериер/каСпециалност: „Хотелиерство”  , Сервитьор - барман   Специалност: „Обслужване на заведения в обществено хранене”, Готвач , Езикови курсове,  Шивач, Заварчик, Кранист до 40 т., Автокранист до 16 т. и др.